Verrijn Stuartlaan 17, 2288EK Rijswijk

085 007 1090

Green is the prime color of the world

Wet Langdurige Zorg;
chronische gezondheidszorg.

De Wet langdurige zorg (Wlz) is een belangrijke pijler van het Nederlandse zorgstelsel en heeft tot doel ervoor te zorgen dat mensen die langdurige zorg nodig hebben, de juiste ondersteuning en zorg ontvangen. Deze wet is van toepassing op personen die vanwege een lichamelijke, verstandelijke of psychische aandoening blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig hebben. Het doel van de Wlz is om ervoor te zorgen dat deze mensen toegang hebben tot de noodzakelijke zorg en ondersteuning, zodat ze een waardig en zelfstandig leven kunnen ​​leiden. De Wlz voorziet in een breed scala aan langdurige zorgdiensten, waaronder verblijf in een zorginstelling, thuiszorg, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. Het doel is om de kwaliteit van leven te verbeteren en ervoor te zorgen dat mensen met een langdurige zorgbehoefte zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. De Wlz is bedoeld om een vangnet te bieden voor diegenen die niet in staat zijn om zelfstandig de benodigde zorg en ondersteuning te regelen of te betalen. Het is een sociale voorziening die ervoor zorgt dat iedereen toegang heeft tot de zorg die hij of zij nodig heeft, ongeacht zijn of haar financiële situatie.

Voorbeeld tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.

Voorbeeld tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.

Voorbeeld tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero

Belangrijke bepalingen en doelstellingen van de Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg heeft verschillende belangrijke bepalingen en doelstellingen die de basis vormen voor het verstrekken van langdurige zorg in Nederland. Een van de belangrijkste doelstellingen is het waarborgen van de kwaliteit en continuïteit van de zorg. Dit betekent dat de zorg die wordt verleend onder de Wlz voldoet aan bepaalde normen en dat er voldoende capaciteit en middelen beschikbaar zijn om aan de zorgvraag te voldoen. Daarnaast streeft de Wlz naar een integrale benadering van zorg, waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften en wensen van de individuele zorgvrager.   Een andere belangrijke bepaling van de Wlz is de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de verschillende betrokken partijen. Zorgaanbieders hebben de verantwoordelijkheid om de zorg op een kwalitatief hoogwaardige en efficiënte manier te verlenen, in overeenstemming met de geldende richtlijnen en standaarden

Soorten langdurige zorg die onder de Wet langdurige zorg vallen

De Wet langdurige zorg dekt verschillende soorten langdurige zorg, afhankelijk van de behoeften en situatie van de zorgvrager. Een van de belangrijkste vormen van zorg die onder de Wlz vallen, is verblijf in een zorginstelling. Dit kan bijvoorbeeld een verpleeghuis, verzorgingshuis of gehandicapteninstelling zijn. Daarnaast omvat de Wlz ook particuliere thuiszorg, waarbij de zorgvrager zorg en ondersteuning ontvangt in zijn of haar eigen woning. Deze zorg in onderverdeeld in persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. Het type zorg dat de zorgvrager ontvangt, wordt bepaald op basis van zijn of haar individuele zorgbehoefte en de indicatie die is afgegeven door het CIZ. Het doel is om de zorg zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften en wensen van de zorgvrager, zodat hij of zij de juiste zorg ontvangt op het juiste moment en op de juiste plaats.

Hoe u langdurige zorg kunt aanvragen onder de Wet langdurige zorg

Het aanvragen van langdurige zorg onder de Wet langdurige zorg kan een complex proces zijn, maar met de juiste informatie en begeleiding kunt u ervoor zorgen dat u de zorg krijgt die u nodig heeft. Om te beginnen moet u contact opnemen met het CIZ en een aanvraag indienen voor een indicatie. Het CIZ zal uw zorgbehoefte beoordelen en bepalen of u in aanmerking komt voor langdurige zorg onder de Wlz. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een indicatiebesluit waarin staat welke zorg u kunt ontvangen en onder welke voorwaarden. Nadat u een indicatie heeft ontvangen, kunt u contact opnemen met een zorgkantoor bij u in de buurt. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor het inkopen van de benodigde zorg en het afsluiten van contracten met zorgaanbieders. Zij kunnen u helpen bij het vinden van een geschikte zorginstelling of thuiszorgorganisatie en u informeren over de mogelijkheden en voorwaarden van de zorg die u kunt ontvangen

Voordelen en dekking van de Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg biedt verschillende voordelen en dekking voor mensen met een langdurige zorgbehoefte. Een van de belangrijkste voordelen is de garantie op de juiste zorg en ondersteuning. Onder de Wlz heeft u recht op de zorg die u nodig heeft, ongeacht uw financiële situatie. Daarnaast zijn de kosten voor langdurige zorg onder de Wlz inkomensafhankelijk, wat betekent dat u alleen een eigen bijdrage betaalt op basis van uw inkomen en vermogen. Naast de dekking van de zorgkosten biedt de Wlz ook andere voordelen, zoals het recht op een persoonsgebonden budget (pgb). Met een pgb heeft u de vrijheid om zelf uw zorgaanbieder te kiezen en de zorg te regelen die het beste bij uw behoeften past. Daarnaast heeft u onder de Wlz recht op cliëntondersteuning, waarbij een onafhankelijke cliëntondersteuner u helpt bij het regelen van de zorg en het maken van keuzes die in uw belang zijn.

Eisen voor langdurige zorg onder de Wet langdurige zorg

Om in aanmerking te komen voor langdurige zorg onder de Wet langdurige zorg, moeten bepaalde eisen worden vervuld. Allereerst moet er sprake zijn van een blijvende behoefte aan 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht. Dit kan het gevolg zijn van een lichamelijke, verstandelijke of psychische aandoening. Daarnaast moet de zorgvrager in Nederland wonen en een geldige verblijfsstatus hebben. Tot slot moet er een indicatie zijn afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), waaruit blijkt dat de zorgvrager voldoet aan de criteria voor langdurige zorg.

Veelvoorkomende misvattingen over de Wet langdurige zorg

Er bestaan verschillende misvattingen en onduidelijkheden over de Wet langdurige zorg. Een veelvoorkomende misvatting is bijvoorbeeld dat de Wlz alleen van toepassing is op ouderen. In werkelijkheid is de Wlz bedoeld voor mensen van alle leeftijden die langdurige zorg nodig hebben vanwege een lichamelijke, verstandelijke of psychische aandoening. Een andere misvatting is dat de Wlz alleen van toepassing is op mensen met een laag inkomen. In werkelijkheid is de Wlz inkomensafhankelijk, wat betekent dat de eigen bijdrage wordt berekend op basis van het inkomen en vermogen van de zorgvrager. Het is belangrijk om deze misvattingen uit de weg te ruimen en de feiten over de Wlz duidelijk te communiceren, zodat mensen die langdurige zorg nodig hebben, op de hoogte zijn van hun rechten en mogelijkheden.

Planning van langdurige zorg en financiële overwegingen

Het plannen van langdurige zorg en het maken van financiële overwegingen kan een uitdagende taak zijn. Het is belangrijk om te begrijpen welke zorg u nodig heeft en welke kosten daaraan verbonden zijn. Daarnaast moet u rekening houden met uw persoonlijke financiële situatie en de mogelijkheden voor financiering van langdurige zorg, zoals de eigen bijdrage, het persoonsgebonden budget en eventuele aanvullende verzekeringen.

Het is ook belangrijk om na te denken over uw toekomstige zorgbehoeften en de mogelijkheden voor het regelen van langdurige zorg op de lange termijn. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat u een zorgvolmacht opstelt, waarin u een vertegenwoordiger aanwijst die namens u beslissingen kan nemen over uw zorg en welzijn. Het is ook verstandig om na te denken over het opstellen van een zorgplan waarin uw wensen en voorkeuren met betrekking tot langdurige zorg worden vastgelegd.

De Wet Langdurige Zorg (W.L.Z.) is ingegaan op 1 januari 2015. Deze wet voorziet in de onverzekerbare chronische gezondheidszorg. Onder chronische zorg wordt verstaan een zorgbehoefte die gedurende de periode van minimaal 1 jaar nodig zal zijn. De wet vervangt de AWBZ, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten uit 1968. De invoering van de WLZ per 1 januari 2015 kwam voort uit het voornemen van de overheid de  toenemende kosten van de gezondheidszorg te reduceren. Hiervoor zijn bezuinigingen doorgevoerd. Een andere reden was het verhogen van de kwaliteit van zorg door het organiseren van de zorg dichter bij de zorgvrager. Op deze manier wil de overheid meer zorg op maat bieden. (Rijksoverheid, 2015).

Het gevolg is een decentralisatie van de financiering en organisatie van thuiszorg. Deze decentralisatie heeft tot gevolg gehad dat zorgvragers zich voor indicatie en financiering van thuiszorg moeten wenden tot meerdere instanties afhankelijk van de zorgzwaarte. Concreet houdt deze decentralisatie in dat zwaardere zorg, vanaf Zorgzwaartepakket Verpleging en Verzorging 5 (ZZP vv05) en hoger, wordt georganiseerd vanuit de W.L.Z. Zorgvragers met een zorgbehoefte die lager is kunnen zich voor zorg wenden tot de eigen gemeente (Min.v.V.W.S., 2015) of de zorgverzekeraar. De afbeelding hieronder toont een schematische weergave van de financiering van chronische zorg.

informatie over de hoogte van de eigen bijdrage is te vinden op de website van het cak, www.hetcak.nl. Op de website van het CAK vindt u een rekenmodule waarmee u kunt uitrekenen hoe hoog uw eigen bijdrage voor zorg zal zijn.

Cliënten die de zorg inkopen bij zorgverleners verbonden aan het Verpleeg Collectief kunnen het PGB aanvragen bij de rijksoverheid, zorgverzekeraar of gemeente. Bij welke instantie de zorgvrager een PGB kan aanvragen is afhankelijk van de zorgzwaarte ( zie afbeelding hieronder) De uitbetaling vanuit het PGB gebeurt sinds 1 januari 2015 via trekkingsrecht door de Sociale Verzekerings- Bank ( SVB ) De SVB beheert het PGB voor budgethouders en betaalt de zorgverleners rechtstreeks uit in opdracht van de budgethouder.

Het Centrum Indicatiestelling Zorg ( CIZ ) stelt de indicatie van de zorgbehoefte voor de Wet Langdurige Zorg. Dit wordt gedaan aan de hand van de Indicatiewijzer. Zorgvragers kunnen een indicatie verkrijgen op basis van een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of een lichamelijke, verstandelijke en zintuigelijke handicap.  

Zorg vergoed vanuit de WMO wordt geindiceerd door de Gemeente, zorg vergoed door de zorgverzekeraar wordt geindiceerd door de wijkverpleegkundige, HBO-V, niveau 6.

In onze zorginstelling staat de kwaliteit van zorg voorop. We streven ernaar om onze WLZ-cliënten de best mogelijke ondersteuning te bieden die past bij hun individuele behoeften en omstandigheden. Een belangrijk aspect van onze zorgbenadering is het leveren van lage complexe zorg, wat inhoudt dat we ons concentreren op het bieden van zorg die effectief, efficiënt en toegankelijk is voor onze cliënten, terwijl we tegelijkertijd rekening houden met hun complexe zorgbehoeften.

Wat maakt onze lage complexe zorg uniek en effectief?

1.Persoonlijke benadering:
We geloven sterk in het belang van een persoonlijke benadering in de zorg. Elk van onze cliënten heeft unieke behoeften, voorkeuren en doelen. Daarom begint onze zorg met een grondige evaluatie van de individuele situatie van elke cliënt. Op basis hiervan ontwikkelen we een zorgplan dat is afgestemd op hun specifieke omstandigheden en doelstellingen.

2. Multidisciplinaire aanpak:
We erkennen dat het leveren van zorg aan WLZ-cliënten vaak een multidisciplinaire aanpak vereist. Ons team werkt graag samen met professionals uit verschillende disciplines, waaronder verpleegkundigen, verzorgenden, fysiotherapeuten, psychologen en maatschappelijk werkers. Door samen te werken en expertise te bundelen, kunnen we een uitgebreid scala aan zorgdiensten aanbieden die tegemoetkomen aan de diverse behoeften van onze cliënten.

3.Continuïteit van zorg:
We streven naar een naadloze overgang tussen verschillende zorgfasen en -omgevingen. Of een cliënt nu in ons zorgcentrum verblijft, thuis woont of tijdelijk elders wordt verzorgd, we streven ernaar om consistentie en continuïteit van zorg te bieden. Dit omvat ook het bevorderen van samenwerking met familieleden en mantelzorgers om ervoor te zorgen dat de zorgbehoeften van de cliënt op alle niveaus worden aangepakt.

4.Innovatie en technologie:
We omarmen innovatie en technologie als middelen om de kwaliteit en efficiëntie van onze zorg te verbeteren. Dit kan variëren van het gebruik van elektronische patiëntendossiers voor het bijhouden van zorgplannen en -voortgang tot het implementeren van geavanceerde medische apparatuur en telezorgmogelijkheden om zorg op afstand te bieden.

5.Educatie en empowerment:
We geloven dat het essentieel is om onze cliënten en hun families te voorzien van de nodige kennis en vaardigheden om actief deel te nemen aan hun zorgproces. Daarom bieden we educatieve programma's en ondersteuning aan om cliënten te helpen bij het begrijpen van hun aandoeningen, het omgaan met symptomen en het nemen van gezondheidsbevorderende beslissingen.

Door ons te richten op lage complexe zorg, kunnen we onze WLZ-cliënten een zorgomgeving bieden die veilig, ondersteunend en gericht is op het bevorderen van hun welzijn en kwaliteit van leven. Onze toewijding aan excellentie in zorg blijft ons leiden bij het streven naar het beste voor elke individuele cliënt die we bedienen.

Invulling zorgbehoefte WLZ- cliënten:

1. Individuele zorgplannen:
Voor elke WLZ-cliënt stellen we een individueel zorgplan op, waarbij we rekening houden met hun specifieke medische, psychologische, sociale en emotionele behoeften. Dit plan wordt regelmatig geëvalueerd en aangepast om ervoor te zorgen dat het altijd aansluit bij de veranderende omstandigheden en doelen van de cliënt.

2.Verpleging en verzorging:
Onze zorgverleners zijn getraind om een breed scala aan verpleegkundige en verzorgende taken uit te voeren, zoals het toedienen van medicatie, wondverzorging, hulp bij persoonlijke hygiëne en mobiliteitsassistentie. We streven ernaar om een comfortabele en veilige omgeving te bieden waarin onze cliënten kunnen gedijen.

3.Individuele begeleiding:
Door individuele begeleiding te bieden dienen bij de cliënt, kunnen wij betere sociale leefomstandigheden bieden. Individuele begeleiding verwijst naar een vorm van ondersteuning, begeleiding of coaching die specifiek is afgestemd op de behoeften van een individu. Het belangrijkste kenmerk van individuele begeleiding is dat het één-op-één interactie tussen de begeleider en de cliënt omvat, waarbij de begeleider de specifieke situatie, doelen en uitdagingen van de cliënt begrijpt en ondersteunt

4.Familieondersteuning en betrokkenheid:
We erkennen de cruciale rol die familieleden en mantelzorgers spelen in het leven van onze cliënten. Daarom moedigen we familiebetrokkenheid aan en bieden we ondersteuning en begeleiding aan familieleden om hen te helpen de zorgbehoeften van hun dierbaren beter te begrijpen en effectief met uitdagingen om te gaan.


Door deze holistische benadering van zorg streven we ernaar om een omgeving te creëren waarin onze WLZ-cliënten zich gekoesterd, ondersteund en gewaardeerd voelen, en waarin ze de best mogelijke kwaliteit van leven kunnen ervaren, ongeacht hun individuele uitdagingen.


Modulair en VPT pakket

Klik hier..